Kontaktní osoba GDPR: dpo@agenturasport.cz

Informace pro žadatele k ochraně osobních údajů

Shromažďování Vašich osobních údajů pro účely tohoto formuláře, pořízení fotografie a odebrání otisků prstů jsou povinné pro posouzení Vaší žádosti o vízum. Neposkytnutí takových údajů povede k zamítnutí žádosti.

Kontakt na NSA: Národní sportovní agentura, Vinohradská 1896/46, Praha 2, 120 00.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: poverenec@agenturasport.cz, dpo@agenturasport.cz.

Právní základ pro shromažďování a zpracování Vašich osobních údajů stanovují nařízení (ES) č. 767/2008 (nařízení o VIS), nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex) a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV.

Osobní údaje budou poskytnuty příslušným orgánům členských států, které je zpracují pro účely rozhodnutí o Vaší žádosti o vízum.

Tyto údaje, jakož i údaje týkající se rozhodnutí o Vaší žádosti nebo rozhodnutí o prohlášení uděleného víza za neplatné, jeho zrušení nebo prodloužení, se vloží do vízového informačního systému (VIS), kde budou uloženy po dobu nejdéle pěti let, během nichž k nim budou mít přístup vízové orgány a orgány provádějící kontroly víz na vnějších hranicích a v členských státech, přistěhovalecké a azylové orgány členských států za účelem ověření, zda jsou splněny podmínky k povolení vstupu a pobytu na území členských států, za účelem odhalení osob, které tyto podmínky nesplňují nebo je přestaly splňovat, k posouzení žádostí o azyl a určení, kdo je k takovému posouzení příslušný. Za určitých podmínek budou mít k těmto údajům přístup také určené orgány členských států a Europol pro účely prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a dalších závažných trestných činů.

Vaše osobní údaje mohou být také předány třetím zemím nebo mezinárodním organizacím za účelem prokázání totožnosti státních příslušníků třetích zemí, a to i za účelem jejich návratu. Takové poskytování údajů však probíhá pouze za určitých podmínek1. Pro podrobnější informace o podmínkách a o tom, zda jsou splněny ve Vašem konkrétním případě, kontaktujte orgán odpovědný za zpracování osobních údajů v České republice.

[Na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů2 a nařízení o VIS3 máte právo na přístup ke svým osobním údajům včetně jejich kopie, jakož i k údaji o členském státu, který je vložil do VIS. Zároveň máte právo, aby Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné, byly opraveny nebo doplněny, aby zpracování údajů bylo za určitých podmínek omezeno a aby údaje, které byly zpracovávané protiprávně, byly vymazány.]

Žádost o přístup, opravu, omezení nebo vymazání můžete adresovat přímo orgánu odpovědnému za zpracování údajů v České republice (viz výše uvedené kontaktní údaje). Další podrobnosti o tom, jak můžete svá práva vykonávat, včetně souvisejících nápravných opatření podle vnitrostátních právních předpisů dotyčného státu, jsou k dispozici na webových stránkách a mohou být poskytnuty na vyžádání.

Svou žádost můžete také adresovat kterémukoliv dalšímu členskému státu. Seznam příslušných orgánů a kontaktní údaje pro zaslání žádosti jsou k dispozici na adrese: https://www.uoou.cz/cs/vismo


Rovněž máte právo kdykoli podat stížnost u vnitrostátního orgánu pro ochranu osobních údajů v kterémkoliv členském státě, zejména v členském státě údajného protiprávního jednání, pokud se domníváte, že Vaše údaje jsou protiprávně zpracovány. Orgánem pro ochranu osobních údajů v České republice je: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, CZ-170 00 Praha 7, www.uoou.cz, e-mail: posta@uoou.cz.